Đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT

Nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư vào các dự án, công trình có thể lựa chọn các hình thức đầu tư để phù hợp với nhu cầu thực tiễn của mình. Thực tế cho thấy còn rất nhiều hạn chế trong công tác quản lý dự án đầu tư theo các hình thức khác nhau cũng như hạn chế trong việc nhận thức về các hình thức đầu tư BOT, BTO và BT. Sau đây Việt Luật xin giới thiệu khái quát các vấn đề pháp lý liên quan đến việc đầu tư theo hình thức BOT, BTO và BT:

1. Đầu tư theo hình thức BOT

– BOT là hình thức đầu tư bằng hợp đồng về Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao, được viết tắt từ Build – Operate – Transfer.

Đây là hình thức đầu tư được ký kết giữa cơ quan nhà nước với các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Doanh nghiệp hay nhà đầu tư sẽ bỏ nguồn vốn của mình để xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và được vận hành, khai thác kinh doanh trong một thời gian nhất định, hết thời hạn đó thì nhà đầu tư tiến hành chuyển giao các công trình đó lại cho Nhà nước Việt Nam theo hình thức không bồi hoàn.

Hoạt động đầu tư BOT được thực hiện dựa trên hợp đồng được ký kết với cơ quan nhà nước của Việt nam, nhà đầu tư sẽ trực tiếp thực hiện các hoạt động đầu tư phù hợp với các nội dung đã được các bên thỏa thuận trong hợp đồng, tuân theo pháp luật chuyên ngành và các pháp luật khác có liên quan.

– Nhà đầu tư phải tiến hành lập BOT để tiến hành tổ chức, quản lý và kinh doanh các dự án hoặc có thể thuê tổ chức, doanh nghiệp khác quản lý BOT và nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các hoạt động của tổ chức quản lý đó.

– Hiện nay Việt Nam là quốc gia đang phát triển và tiến hành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, do đó hình thức đầu tư BOT ngày càng phát triển nhanh chóng và đang được thực hiện có hiệu quả.

Khi tiến hành đầu tư theo hình thức BOT thì nhà đầu tư thu hồi vốn và thu được lợi nhuận từ chính công trình xây dựng của mình trong một thời hạn nhất định còn Nhà nước sẽ nhận được công trình đó khi hết thời hạn đã thỏa thuận. Khi thực hiện hợp đồng BOT thì hai bên trong hợp đồng đều nhận được những lợi ích nhất định.

2. Đầu tư theo hình thức BTO

– BTO là tên viết tắt của Build – Transfer – Operate, có nghĩa là Xây dựng – Chuyển giao – Vận hành.

Dự án đầu tư BTO là hình thức đầu tư ký hợp đồng giữa cơ quan nhà nước với nhà đầu tư để tiến hành việc xây dựng các công trình và kết cấu hạ tầng. Khi hoàn thành xong công trình thì nhà đầu tư sẽ phải chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi chuyển giao xong thì nhà đầu tư mới được vận hành, khai thác kinh doanh công trình đó trong thời hạn nhất định nhằm thu hồi vốn và thu được lợi nhuận từ việc đầu tư công trình.

– Nhà đầu tư trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh trên cơ sở thỏa thuận trong hợp đồng BTO phù hợp với các quy định của pháp luật.

– Cơ quan nhà nước dành cho nhà đầu tư thời hạn nhất định để thu hồi vốn và tìm kiếm lợi nhuận sau khi nhà đầu tư đã chuyển giao công trình mà mình xây dựng cho Nhà nước.

3. Đầu tư theo hình thức BT

– Hình thức BT là hình thức đầu tư được ký kết giữa cơ quan nhà nước với nhà đầu tư để tiến hành xây dựng các dự án, công trình. BT được viết tắt từ Build – Transfer, có nghĩa là Xây dựng – Chuyển giao.

* Theo đó thì nhà đầu tư sẽ tiến hành chuyển giao công trình mà mình xây dựng cho Nhà nước và không được tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các công trình đó. Nhà nước sẽ tiến hành thanh toán hợp đồng BT cho nhà đầu tư hoặc sẽ tạo điều kiện để nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư khác để có thể thu hồi các khoản vốn đầu tư và tìm kiếm nguồn lợi nhuận từ việc đó.

– Nhà đầu tư phải tiến hành thành lập doanh nghiệp BT để tổ chức, quản lý kinh doanh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về việc tổ chức quản lý đó.

 

Nhìn chung, ba hình thức đầu tư trên đều có những đặc điểm giống nhau, đó là:

– Đều là những hình thức đầu tư theo hợp đồng đầu tư, đối tượng của hợp đồng là những công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng được Nhà nước khuyến khích thực hiện.

– Chủ thể ký kết hợp đồng đều bao gồm một bên là nhà đầu tư, bên còn lại là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Hình thức hợp đồng đều phải được lập thành văn bản và theo các nội dung được quy định tại Bộ luật Dân sự hiện hành.

Đối với mỗi hình thức đầu tư thì đều có những ưu điểm, hạn chế riêng đối với nhà đầu tư. Vì vậy khi tiến hành đầu tư cần phải nghiên cứu rõ các hình thức đầu tư để tránh các hậu quả pháp lý xảy ra sau này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *