Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định, ủy quyền cho Chủ tịch UBND các quận quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C trước đây sử dụng nguồn vốn ngân sách quận hoặc sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TP HCM cho ngân sách quận (trừ các dự án tu bổ di tích có cấu phần xây dựng).

Thời hạn ủy quyền từ ngày 29-5-2023 đến ngày 31-12-2025. Để quyết định này thực thi không chồng chéo, UBND thành phố cũng chấm dứt các nội dung ủy quyền khác trái với quy định trên.

Chủ tịch UBND các quận vừa được ủy quyền duyệt dự án đầu tư công nhóm C, việc này sẽ giúp địa phương tháo gỡ điểm “nghẽn” trong xây dựng các dự án trường học, chỉnh trang đô thị

Như vậy, Chủ tịch UBND các quận sẽ được thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của “người có thẩm quyền quyết định đầu tư” theo Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định có liên quan.

Dự án nhóm A gồm các dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỉ đồng đến hơn 2.300 tỉ đồng; nhóm B từ 45 tỉ đồng đến dưới 2.300 tỉ đồng; nhóm C từ dưới 45 tỉ đồng đến dưới 120 tỉ đồng.

Đây được xem là một quyết định kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư công mà các quận “nghẽn” trong suốt thời gian qua khi TP HCM thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, thẩm quyền này được giao về cho các sở, ngành, dù có những dự án với kinh phí quận hoàn toàn có thể đảm đương.